Reality_logo

Firma w Polsce

Reality Games Polska S.A.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
NIP: 7831743078
Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912367. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – 121 550 zł

fundusze_loga UE Loga