Reality_logo

Akcjonariusze

Dane spółki:

 

Reality Games Polska SA
ul. Podole 60
30-394 Kraków

 

NIP: 7831743078
REGON: 364646645
KRS 0000912367

 

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912367. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – 121 550 zł

fundusze_loga UE Loga